ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ลำดับที่รายการ พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ใช้สอย
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม. 2539 – 2541
2 อาคารฝึกงาน จำ นวน 2 หลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 480 ตร.ม. 2539 – 2541
3 อาคารหอประชุม 1 หลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 960 ตร.ม. 2539 – 2541
4 ห้องน้ำ – ห้องส้วม ขนาด 3 หน่วย 2539 – 2541
5 บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหาร 1หลัง บ้านพักครูขนาด 6 หน่วย 2 หลัง 2539 – 2541
6 บ้านพักภารโรง 400,500 KVA
7 ระบบไฟฟ้า 2 ระบบ 2542
ระบบประปาบาดาล 2 ระบบ
8 รางระบายน้ำ ขนาด 650 2542
9 ระบบประปาส่วนภูมิภาค 2546
10 สนามบาสเกตบอล 2546
11 โรงฝึกงาน โรงฝึกงานแบบจั่วคู่พื้นที่ใช้2547
สอยประมาณ 1,040 ตร.ม.
12 รั้ว คสล. ประกอบเหล็กดัด ยาว 500 ม. 2550
13 รั้ว คสล. ประกอบเหล็กดัด ยาว 700 ม. 2551
14 อาคารเรียนปฏิบัติการฯ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม. 2552
15 อาคารวิทยบริการ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,088 ตร.ม. 2561