ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

พื้นที่โดยทั่วไป