งานส่งเสริมฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผน ดำเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรับงานการค้า  รับจัดทำ รับบริการ  รับจ้าง  ผลิตเพื่อจำหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียนประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4. กำกับ ติดตาม  และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ  รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย