ดาวน์โหลด

งานประชาสัมพันธ์

ที่หัวข้อเรื่องไฟล์แนบ
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ดาวน์โหลด
2รวมปกโครงการจบ ปีการศึกษา 2562ดาวน์โหลด
3

งานทะเบียน

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1ตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้ติดใบระเบียนผลการเรียน ดาวน์โหลด
2

งานการเงิน

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1
2

งานบุคลากร

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1
2

งานทวิภาคี

ที่ หัวข้อเรื่อง ไฟล์แนบ
1