ประวัติความเป็นมา

previous arrow
next arrow
Slider

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน สังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 6 ถนน กระนวน-น้ ำ พอง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ไร่ (เดิมเป็นที่สาธารณประโยชน์ห้วยหินลาด) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นฯพณฯกำชัยเรืองกาญ จนเศรษฐ ส.ส. ปัญญา ศรีปัญญา เลขานุการ รมช. พร้อมด้วย สจ.รุ่งรัตน์พลเสนา เลขานุการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการที่อำ เภอกระนวน และเห็นว่าอำ เภอ สถานที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา 9 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน Kranuan Industrial and Community Education College โทร. 043-923-044 www.kic.ac.th กระนวนเป็นอำ เภอที่มีความห่างไกลจากจังหวัดขอนแก่นมาก น่าจะมีสถานบันอุดมศึกษาอีก แห่งเพื่อให้ความรู้แก่ชาวอำ เภอกระนวน และอำ เภอใกล้เคียง จึงได้เลือกที่จะก่อตั้งวิทยาลัย การอาชีพกระนวนขึ้น 2 แห่ง คือ 1. ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านคำครึ่ง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ห่างจากตัวอำ เภอ 10 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่สหกรณ์นิคมดงมูล 2. ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านน้ ำอ้อม ติดกับหนองใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ห่างจากตัวอำ เภอ 6 กิโลเมตร พ.ศ. 2538 สำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่จะทำ หน้าที่ ผู้อำ นวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ซึ่งขณะนั้น คือนายสงวน นิธากร ได้ตกลงเลือกสถาน ที่บ้านน้ ำอ้อมเป็นที่ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพกระนวน พ.ศ. 2539 สำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย การอาชีพกระนวน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้หลายรูป แบบทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และต่อมาได้มีคำสั่งให้ย้ายสถานที่ไปอยู่ที่ อำ เภอบ้านไผ่พร้อมทั้งงบประมาณ ต่อมา ส.ส. ปัญญา ศรีปัญญา ผู้ได้เห็นว่า อำเภอบ้านไผ่ ได้มีวิทยาลัยฯ สังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ใกล้เคียงแล้ว คือ วิทยาลัย การอาชีพขอนแก่น ซึ่งห่างจากอำ เภอบ้านไผ่15 กิโลเมตร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขอนแก่น ห่างจากอำ เภอบ้านไผ่ 23 กิโลเมตร จึงของบประมาณกลับคืนมาที่อำ เภอกระนวน โดยย้ายสถานศึกษาใหม่เพื่อความเหมาะสม และได้ตามเกณฑ์ที่กำ หนด การคมนาคมสะดวก ไปมาได้หลายทาง องค์การบริหารส่วนตำ บลหนองโน ได้เสนอที่สาธารณะประโยชน์ ห้วยหินลาด ต.หนองโน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 234 ไร่ และได้กันไว้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 34 ไร่ มีเนื้อที่ 200 ไร่สำหรับก่อสร้างวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน พ.ศ. 2540 สำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งให้วิทยาลัยการอาชีพ กระนวนได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากให้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาศึกษาในจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดทำการ สอนเริ่มแรก 2 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาพณิชยการ 10 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน Kranuan Industrial and Community Education College โทร. 043-923-044 www.kic.ac.th พ.ศ. 2542 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้เปิดสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นให้แก่ ศิษย์เก่าโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำ นวน 2 สาขาวิชาคือช่างซ่อมจักช่างยนต์และช่างเชื่อมโลหะทั่วไปปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)7สาขาคือสาขาวิชายานยนต์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขา วิชาบัญชีสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการโรงแรม เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิค ยานยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการและสาขา อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน โดยได้กำหนดการจัดการเรียนการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นเวลา 21 ปีเพื่อสร้างความ เจริญให้กับอำเภอกระนวน ปัจจุบันนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน