สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูประจำแผนกวิชา

นางกิ่งผกา กองพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ
พนักงานราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า
พนักงานราชการ

ผลงานนักเรียน นักศึกษาประจำปีการสึกษา 2562

สื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลเมืองกระนวน

วิดีทัศน์นำเสนอแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วีดีทัศน์นำเสนอแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วีดีทัศน์แนะนำแผนกวิชาการโรงแรม

วีดีทัศน์แนะนำแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

งานนำเสนอแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้าง Infographic นำเสนอแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ