วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อชุมชน สร้างคนสู่ตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระ
เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พันธกิจ
จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น ทั้งระดับกึ่ง
ฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา อย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของ ท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการประกอบ
อาชีพ
3. ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“มีวินัยใฝ่คุณธรรม ล้ำ เลิศวิชาสร้างศรัทธาชุมชน”คือ ปรัชญาในการทำ งานของ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เพื่อนำ พาสถานศึกษาสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. พระพุทธรูประจำสถานศึกษา
พระชัยสถิติมิตมงคล
5. พระวิษณุกรรม
พระวิษณุกรรม
6. ดอกไม้ประจำสถานศึกษา
ดอกพุทธรักษา
7. สีประจำสถานศึกษา
สีกรมท่า