สาขางานการบัญชี

ครูประจำแผนกวิชา

นางสุนิสา หงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวปนัดดา อาจดวงดี
พนักงานราชการ
นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์
พนักงานราชการ
นางณัฐธีรา นวลไธสง
ครูพิเศษสอน
นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ
ครูพิเศษสอน