สาขางานการโรงแรม

ครูประจำแผนกวิชา

นางอุไรวรรณ คำภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง
ครูพิเศษสอน
นางสาวบุหลัน อาสาสนา
ครูพิเศษสอน