สาขางานช่างยนต์

ครูประจำแผนกวิชา

นายอดิศักดิ์ พะวงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
นายสดับวิทย์ โคกลือชา
พนักงานราชการ
นายวัชระ ไชยษา
พนักงานราชการ
นายนันธสอน มัธยม
พนักงานราชการ
นายสายยัณ ภูกองนาค
พนักงานราชการ
นายชัยกมล หนูแก้ว
พนักงานราชการ
นายธนกร โคกสีอำนวย
ครูพิเศษสอน