สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูประจำแผนกวิชา

นายกิตติศักดิ์ ทาดทา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายโชคชัย พรมถาวร
พนักงานราชการ
นายจามร กุศลคุ้ม
พนักงานราชการ
นายยุทธภูมิ คลังแสง
พนักงานราชการ
นายภัสดา แสนภักดี
ครูพิเศษสอน
นายมานิตย์ บุญเกิด
ครูพิเศษสอน
นายศตวรรษ ไชยพิมูล
ครูพิเศษสอน