สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูประจำแผนกวิชา

นายสัญญา เคนทรภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวปาลิดา สรวงศิริ
พนักงานราชการ
นางสาวจามรี ชนยุทธ
ครูผู้ช่วย