แผนกวิชาสามัญสำพันธ์

ครูประจำแผนกวิชา

นางกฤติยา สีทำมา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางอุไรวรรณ คำภู
พนักงานราชการ
นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์
พนักงานราชการ
นางสาวมารศรี เลพล
พนักงานราชการ
นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน
พนักงานราชการ
นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
พนักงานราชการ
นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิวพร จันทสม
ครูผู้ช่วย