Get Adobe Flash player
ประมวลผลภาพกิจกรรม
ปีการศึกษา2558 - การประกวดโครงงานวิทยาศสาตร์เอส-โซ่พุทธศักราช2558 - 30-06-14ปีการศึกษา2558 » การประกวดโครงงานวิทยาศสาตร์เอส-โซ่พุทธศักราช2558 » 30-06-14 (14)
ปีการศึกษา2558 - วันปฐมนิเทศปีการศึกษา2558 » วันปฐมนิเทศ (9)
ปีการศึกษา2558 - อาชีวะอาสาปีการศึกษา2558 » อาชีวะอาสา (15)
ปีการศึกษา2558 - ประเพณีสงกรานต์ปีการศึกษา2558 » ประเพณีสงกรานต์ (59)
ปีการศึกษา 2557 - รับใบประกาศ ปีการศึกษา 2557ปีการศึกษา 2557 » รับใบประกาศ ปีการศึกษา 2557 (142)
ปีการศึกษา 2557 - 58-02-08ปีการศึกษา 2557 » 58-02-08 (46)
ปีการศึกษา 2557 - งานกีฬาสีปีการศึกษา 2557 » งานกีฬาสี (72)
ปีการศึกษา 2557 - ปีใหม่ ปี 2558ปีการศึกษา 2557 » ปีใหม่ ปี 2558 (48)
ปีการศึกษา 2557 - งานประกวดสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคปีการศึกษา 2557 » งานประกวดสิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (14)
ปีการศึกษา 2557 - ประเมินลูกเสือปีการศึกษา 2557 » ประเมินลูกเสือ (28)
ปีการศึกษา 2557 - งานลอยกระทงปีการศึกษา 2557 » งานลอยกระทง (22)
ปีการศึกษา 2557 - งานประเมินองค์การวิชาชีพปีการศึกษา 2557 » งานประเมินองค์การวิชาชีพ (31)
ปีการศึกษา 2557 - มหกรรม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา 2557 » มหกรรม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (24)
ปีการศึกษา 2557 - อบรมขับขี่ปลอดภัยปีการศึกษา 2557 » อบรมขับขี่ปลอดภัย (20)
ปีการศึกษา 2557 - โครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลปีการศึกษา 2557 » โครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (23)
ปีการศึกษา 2557 - กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557 » กิจกรรมวันแม่ (11)
ปีการศึกษา 2557 - โครงการหมู่บ้านศีล 5ปีการศึกษา 2557 » โครงการหมู่บ้านศีล 5 (56)
ปีการศึกษา 2557 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ ระบบทวิภาคีปีการศึกษา 2557 » โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ ระบบทวิภาคี (17)
ปีการศึกษา 2557 - ประชุมผู้ใหญ่บ้านปีการศึกษา 2557 » ประชุมผู้ใหญ่บ้าน (5)
ปีการศึกษา 2557 - กิจกรรมถวายเทียบพรรษา ปี 57ปีการศึกษา 2557 » กิจกรรมถวายเทียบพรรษา ปี 57 (83)
ปีการศึกษา 2557 - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีว เอสโซ่ปีการศึกษา 2557 » การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีว เอสโซ่ (79)
ปีการศึกษา 2557 - วันไหว้ครู ปี 2557ปีการศึกษา 2557 » วันไหว้ครู ปี 2557 (11)
ปีการศึกษา 2557 - งานบุญบั้งไฟปีการศึกษา 2557 » งานบุญบั้งไฟ (16)
ปีการศึกษา 2556ปีการศึกษา 2556 (63)
ปีการศึกษา 2556 - ต้อนรับครูใหม่ อาจารย์สุกัลยา นาบุตปีการศึกษา 2556 » ต้อนรับครูใหม่ อาจารย์สุกัลยา นาบุต (5)
ปีการศึกษา 2556 - กีฬาเบญจมิตรครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2556 » กีฬาเบญจมิตรครั้งที่ 1 (32)
ปีการศึกษา 2556 - เลี้ยงส่งรองมลิวัลย์ปีการศึกษา 2556 » เลี้ยงส่งรองมลิวัลย์ (54)
ปีการศึกษา 2556 - รับใบประกาศ ปีการศึกษา 2556ปีการศึกษา 2556 » รับใบประกาศ ปีการศึกษา 2556 (18)
ปีการศึกษา 2556 - งานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556ปีการศึกษา 2556 » งานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 (45)
ปีการศึกษา 2556 - ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายปีการศึกษา 2556 » ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (52)
ปีการศึกษา 2556 - ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับ ภาค ปีการศึกษา 2556 » ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ภาค  (43)
ปีการศึกษา 2556 - งานวันครูปีการศึกษา 2556 » งานวันครู (23)
ปีการศึกษา 2556 - ทำบุญปีใหม่ วิทยาลัยฯปีการศึกษา 2556 » ทำบุญปีใหม่ วิทยาลัยฯ (21)
ปีการศึกษา 2556 - การประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคปีการศึกษา 2556 » การประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาค (8)
ปีการศึกษา 2556 - เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2556ปีการศึกษา 2556 » เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2556 (18)
ปีการศึกษา 2556 - ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2556 » ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน (41)
ปีการศึกษา 2556 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2556 » กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (63)
ปีการศึกษา 2556 - รำลึก 33 ปี ณ วัดอิสาณหัวนาคำปีการศึกษา 2556 » รำลึก 33 ปี ณ วัดอิสาณหัวนาคำ (18)
ปีการศึกษา 2556 - งานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ จังหวัด  ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน - งานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ จังหวัด  ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวนปีการศึกษา 2556 » งานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ จังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน » งานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ จังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน (41)
ปีการศึกษา 2556 - 56-10-14ปีการศึกษา 2556 » 56-10-14 (10)
ปีการศึกษา 2556 -  โครงการพัฒนาบุคลากรงานพัสดุและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในปีการศึกษา 2556 » โครงการพัฒนาบุคลากรงานพัสดุและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน (43)
ปีการศึกษา 2556 - โครงการคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2556 » โครงการคุณธรรม จริยธรรม (32)
ปีการศึกษา 2556 - การประชุมการพัฒนาเสริงสร้างมาตรฐานการตัดสินใจให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2556 » การประชุมการพัฒนาเสริงสร้างมาตรฐานการตัดสินใจให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (135)
ปีการศึกษา 2556 - โครงการสร้างสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์พืชปีการศึกษา 2556 » โครงการสร้างสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์พืช (20)
ปีการศึกษา 2556 - การอบรมเขียนแผนธุรกิจปีการศึกษา 2556 » การอบรมเขียนแผนธุรกิจ (3)
ปีการศึกษา 2556 - โครงการศึกษาดูงานเซ็ลทรัลขอนแก่นปีการศึกษา 2556 » โครงการศึกษาดูงานเซ็ลทรัลขอนแก่น (8)
ปีการศึกษา 2556 - 56-07-19ปีการศึกษา 2556 » 56-07-19 (22)
ปีการศึกษา 2556 - วันไหว้ครู  ปีการศึกาา 2556ปีการศึกษา 2556 » วันไหว้ครู ปีการศึกาา 2556 (27)
ปีการศึกษา 2556 - fixit อบต.บ้านฝางปีการศึกษา 2556 » fixit อบต.บ้านฝาง (12)
ปีการศึกษา 2556 - 56-07-06ปีการศึกษา 2556 » 56-07-06 (12)
ปีการศึกษา 2556 - รณรงค์ต้านยาเสพติด อ.กระนวนปีการศึกษา 2556 » รณรงค์ต้านยาเสพติด อ.กระนวน (10)
ปีการศึกษา 2556 - ทิปเกาะช้างปีการศึกษา 2556 » ทิปเกาะช้าง (33)
 
Powered by Phoca Gallery

ผู้อำนวยการ

Banner
นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า

ระบบภายใน

 

rms2016
grade

ปฏิทินเวลา

คุณอยากเรียนสาขาวิชาอะไรมากที่สุด
 

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์

We have 8 guests online