วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

งานวัดผลและประเมินผล

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายสัญญา เคนทรภักดิ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 082-1110307

นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 084-6001190

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2347915

นายนันธสอน มัธยม

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-7659168

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082-8561908

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นายศตวรรษ ไชยพิมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 084-6869058

นายสัญญา ไชยเดช

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
โทรศัพท์ : 083-333-3333

นางสาวพิมญาดา ทองดี

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 063-7325509