งานระบบทวิภาคี

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายโชคชัย พรมถาวร

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นางสาวศิวพร จันทสม

ผู้ช้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 064-646422

นายจามร กุศลคุ้ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 099-4691655

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-3324336

นายชัยกมล หนูแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-4908951

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ :082-8561908

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 080-1953748

นางสาวรัชนีกร นามรินทร์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -