งานวิทยบริการและห้องสมุด

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นายนันธสอน มัธยม

ผู้ช่วยหวัหน้างานวิทยบริการฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-7659168

นางสาวบุหลัน อาสาสนา

ผู้ช่วยหวัหน้างานวิทยบริการฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-1436915

นางสาวอัจฉราพร สุระภา

เจ้าหน้าที่วิทยบริการฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทศัพท์ : 098-1943830