งานสื่อการเรียนการสอน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายธนงศกัดิ์ นิลเขต

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2211094

นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทศัพท์ : 084-6001190

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0471413

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082-8561908

นายศตวรรษ ไชยพิมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 084-6869058

นางสาวพิมญาดา ทองดี

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 063-7325509