งานบุคลากร

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสุนิสา หงษา

หัวหน้างานบุคลากร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 089-7283861

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นางณัฐธีรา นวลไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 089-4517979

นางสาวณัฐทิตา แก่ฉลาด

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 084-4056784