งานการเงิน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางประธานภรณ์ กลนาม

หัวหน้างาน งานการเงิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
โทรศัพท์ : 089-8409779

นางสาวสวิตรี พลไชยมาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
โทรศัพท์ : 084-6001190

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-2606570

นางคนึงนิตร รองศักดิ์

เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 086-8540989