กรรมการบริหารสถานศึกษา

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

 1. นายถาวร                    หงษา                            รองผู้อำนวยการรักษาการ                      ประธานกรรมการ

 2. นายถาวร                    หงษา                             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ                 กรรมการ

 3. ว่าที่ร้อยตรีไชยา         ทับวิธร                           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                 กรรมการ

 4. นางอารีย์                    มูลดามาตย์                  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ      

                                                                             และฝ่ายพัฒนากิจการฯ                          กรรมการ

 5. นายสัญญา                เคนทรภักดิ์                   ผู้แทนฝ่ายวิชาการ                                   กรรมการ

 6. นายอดิศักดิ์               พะวงค์                           ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการฯ                      กรรมการ

 7. นางประธานภรณ์      กลนาม                           ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร                   กรรมการ

 8. นางสุนิสา                   หงษา                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

 9. นายกิตติศักดิ์            ทาดทา                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

 10. นายอรรณพน์            สีทำมา                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

 11. นางอุไรวรรณ             คำภู                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

 12. นายสัญญา                แก้วใส                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

 13. นางสาวสาวิตรี           พลไชยมาตย์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

 14. นางสาวศิวพร            จันทสม                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

 15. นางสาวพัชราภรณ์    เกษมสุข                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

 16. นายเริงชัย                   ทำมาหมั่น                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

 17.  นายปรีชา                    คำภู                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

 18. นางสาวนิราวรรณ       ภูหงษ์                           ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ                               กรรมการและเลขานุการ