งานพัสดุ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายกิตติศักดิ์ ทาดทา

หัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 082-1144495

นายอดิศักดิ์ พะวงค์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 061-1300169

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

นายวัชระ ไชยษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 091-8654230

นายจามร กุศลคุ้ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 099-4691655

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นางสาววัชราพร แสนหล้า

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 085-3913197

นางสาวไอลดา โยธาญาติ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ :097-1245757

นายอัครเดช วารบุตร

เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานขับรถ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 065-3390604

นายสงกรานต์ ญวนหมื่น

เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานขับรถ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 080-7349347