งานอาคารสถานที่

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายสดับวิทย์ โคกลือชา

หัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ :081-0515849

นายจามร กุศลคุ้ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 099-4691655

นายยุทธภูมิ คลังแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-9253288

นายวัชระ ไชยษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 091-8654230

นายชัยกมล หนูแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-4908951

นายศตวรรษ ไชยพิมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 084-6869058

นางณัฐธีรา นวลไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 089-4517979

นายมานิตย์ บุญเกิด

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 096-2347697

นายธนกร โคกสีอำนวย

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 098-8159914

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นายราชันย์ ชาญชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 099-0761133

นางสาววัชราพร แสนหล้า

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 085-3913197

นายสมภาร บำรุงบ้านทุ่ม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 087-4379941

นายอภัยวัลย์ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 088-2825611

นายบุญมี เชิดไชย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 098-1869112

นางสุวรรณี วารบุตร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 098-6488001

นางคำเบ็ญ ลุนใบ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 099-4747090

นางมัชฌิมา คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 080-4861069

นางกานดา เชิดไชย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 061-1092706

นายกันหา จันดาโรจน์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ยาม
โทรศัพท์ : 087-4338212

นายวิชา ศิริโท

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง ยาม
โทรศัพท์ : 098-9242167