งานกิจกรรมนักเรียน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายสงคราม สงครินทร์

หัวหน้างานกิจกรรมฯ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : -

นายกิตติศักดิ์ ทาดทา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ/(นศท)
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 082-1144495

นายปรีชา คำภู

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ/(ลูกเสือ)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 088-5620435

นายเจษฎา สีแก้วน้ำใส

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ/(ครูที่ปรึกษา อวท.)
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-5322675

นายนันธสอน มัธยม

มัธยม ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-7659168

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพบัญชี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นายโชคชัย พรมถาวร

ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-3324336

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082 - 8561908

นายสดับวิทย์ โคกลือชา

ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0515849

นายธนกร โคกสีอำนวย

ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์/ชมรมทูบีฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 098-8159914

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์

ครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอวัน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-9643839

นางสาวอภาภรณ์ ขุนสอน

ครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอวัน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : -

นางสาวชฎาพร บัวมาตย์

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -