งานแนะแนวอาชีพ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

หัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-3324336

นายโชคชัย พรมถาวร

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2347915

นายนันธสอน มัธยม

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080 -7659168

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว ฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082-8561908

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นางสาวบุหลัน อาสาสนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-1436915

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว ฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-2606570

นางสาวจุฑาลักษณ์ เศษรักษา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -