งานปกครอง

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายปรีชา คำภู

หัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 088-5620435

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทศัพท์ : 081-0471413

นายโชคชัย พรมถาวร

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นายธนงศักดิ์ นิลเขต

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2211094

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

นายสดับวิทย์ โคกลือชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0515849

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082-8561908

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นายเจษฎา สีแก้วน้ำใส

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-5322675

นางสาวชฎาพร บัวมาตย์

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -