กรรมการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

 1. นายวิรัช เจริญเชื้อ                                                  ประธานกรรมการ

 2. นางสุนิสา หงษา                                                      กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

 3. นายอาคม จ่ไธสง                                                     กรรมการผู้แทนผู้ปศรอง

 4. นายหนูเลื่อน  สิมสี                                                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 5. นายพิทักษ์ ตามบุญ                                                กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 6. นายวุฒิชัย ศรีคำมี                                                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 7. พระครูวิสุทธิธีรคุณ                                                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

 8. พระณรงค์เวทย์ ธัมจาโร                                          กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

 9. นางพิกุล ศักดิ์สุจริต                                                กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

 10. นายสรพงษ์ มโนศิลปกร                                          กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

 11. นายสุริยา อินทร์จันทร์                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 12. นายศักดิ์ชัย จิระสัญญาณกุล                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 13. นายเคนสม อามาตย์ทัศน์                                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 14. นางมลิวัลย์ อินทมาตย์                                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน                กรรมการและเลขานุการ