การประเมินโครงการบรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ตามรูปแบบ CIPP Model