คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ส่งมอบหุ่นยนต์ KIC 3 Robot ให้กับโรงพยาบาลพล