งานวิจัยและพัฒนาฯ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายชัยกมล หนูแก้ว

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-4908951

นางสาวมารศรี เลพล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-9500742

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-2347915

นายนันธสอน มัธยม

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-7659168

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-2606570

นายมานิตย์ บุญเกิด

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 096-2347697

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นางสาวดวงใจ ทองโพธิ์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 096-5499670