งานโครงการพิเศษ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายสดับวิทย์ โคกลือชา

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0515849

นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทศัพท์ : 084-6001190

นายเริงชัย ทำมาหมั่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 091-0610996

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0471413

นายโชคชัย พรมถาวร

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-3324336

นายสายยัณ ภูกองนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 061-0500416

นายธนกร โคกสีอำนวย

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 098-8159914

นายศตวรรษ ไชยพิมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 084-6869058

นางสาวรัตนาภรณ์ มีธรรม

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -