งานวางแผนฯ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 084-6001190

นางสาวศิวพร จันทสม

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 064-1646422

นางสาวบุหลัน อาสาสนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-1436915

นางสาวชลธิชา มากมี

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -