งานศูนย์ข้อมูลฯ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ : 082-8561908

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ : 083-3324336

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ : 088-7392741

นายขจรเกียรติ แก้วเบ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 099-0364148

นายวรเชษฐ์ มั่งศิลป์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 088-0609499

นางสาวชลธิชา มากมี

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -