งานความร่วมมือ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน

หัวหน้างานงานความร่วมมือ
ตำแหน่ง : พนักงารราชการ
โทร : 087-2347915

นายโชคชัย พรมถาวร

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-0056800

นายวัชระ ไชยษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 091-8654230

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-9643839

นางณัฐธีรา นวลไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 089-4517979

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นายพิษณุพงษ์ ไพเราะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 094-5201940

นางสาวดวงใจ ทองโพธิ์

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 096-5499670