งานประกันฯ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 084-6001190

นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 084 - 3488439

นายเริงชัย ทำมาหมั่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 091-0610996

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นางสาวบุหลัน อาสาสนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 083-1436915

นายสัญญา ไชยเดช

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-4167214

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
โทรศัพท์ : 083-333-3333

นางสาวนภัสสร บรรดิษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 081-2606570

นายมานิตย์ บุญเกิด

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 096-2347697

นายเจษฎา สีแก้วน้ำใส

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-5322675

นางสาวกรรณิการ์ กางขอนนอก

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 093-5210735