งานบริหารงานทั่วไป

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางสาวศิวพร จันทสม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 064-1646422

นางณัฐธีรา นวลไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 089-4517979

นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 096-5851819