สามัญสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นางประธานภรณ์ กลนาม

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โทร : 089-8409779

นางอุไรวรรณ คำภู

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : 095-7786052

นายปรีชา คำภู

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 088-5620435

นางสาวสาวิตรี พลไชยมาตย์

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 084-6001190

นางสาวศิวพร จันทสม

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 064-1646422

นางสาวมารศรี เลพล

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงารราชการ
โทร : 087-9500742

นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงารราชการ
โทร : 087-2347915

นางสาวกานต์สุภา สุนทรวงษ์

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 081-9643839

นางสาวอภาภรณ์ ขุนสอน

ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : -

หลักสูตร รายวิชาสามัญสัมพันธ์

ผลงาน ของสาขาวิชา