งานพัฒนาหลักสูตร

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

นางอุไรวรรณ คำภู

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 085-7783601

นางสาวมารศรี เลพล

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-9500742

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0471413

นายวัชระ ไชยษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 091-8654230

นายชัยกมล หนูแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087-4908951

นายสดับวิทย์ โคกลือชา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 081-0515849

นายยุทธภูมิ คลังแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 085-9253288

นายธนงศักดิ์ นิลเขต

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 087–2211094

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ ภูผิวฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 082-8561908

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 088-7392741

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 098-2702778

นายสัญญา ไชยเดช

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 080-4167214

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 080-1953748

นายศตวรรษ ไชยพิมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ : 084-6869058

นางสาวรัชนีกร นามรินทร์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : -