ประกาศประชาวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565