"ประกาศประชาวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565