ประกาศประชาวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณพ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3