📢ประกาศผล📢
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ✨ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ✨

✨ขอแสดงความยินดี✨
📌เบอร์ 1 นางสาวณัฐนิชา นิลเอี่ยม
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน