ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)