ประวัติของวิทยาลัย

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 6 ถนนน้ำพอง – กระนวน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 200 ไร่ (เดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ห้วยหินลาด)

พ.ศ. 2537 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ฯพณฯท่าน กำชัย เรืองกาญจเศษฐ สส.ปัญญา ศรีปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย   สจ.รุ่งรัตน์ พลเสนา เลขานุการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการที่อำเภอกระนวน และเห็นว่าอำเภอกระนวนเป็นอำเภอที่มีความห่างไกลจากจังหวัดขอนแก่นมาก น่าจะมีสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งเพื่อให้ความรู้แก่ชาวอำเภอกระนวน และอำเภอใกล้เคียง จึงได้เลือกที่จะก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพกระนวนขึ้น 2 แห่งคือ

                       1. ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านคำครึ่ง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่สหกรณ์นิคมดงมูล

                       2. ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านน้ำอ้อมติดกับหนองใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอ 6 กิโลเมตร

พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้หลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และต่อมาได้มีคำสั่งให้ย้ายสถานที่ไปอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ พร้อมทั้งงบประมาณ ต่อมา ส.ส.ปัญญา ศรีปัญญา ผู้ริเริ่มได้เห็นว่าอำเภอบ้านไผ่มีวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ใกล้เคียงแล้ว คือ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซึ่งห่างจากอำเภอบ้านไผ่ 15 กิโลเมตร และวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีขอนแก่น ห่างจากอำเภอบ้านไผ่ 23 กิโลเมตร จึงของบประมาณกลับคืนมาที่อำเภอกระนวน โดยย้ายสถานศึกษาใหม่ เพื่อความเหมาะสมและได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด การคมนาคมสะดวก ไปมาได้ หลายทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ได้เสนอที่สาธารณะประโยชน์ห้วยหินลาด ตำบลหนองโน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 234 ไร่ และได้กันไว้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 34 ไร่ ส่วนเนื้อที่ 200 ไร่ สำหรับก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพกระนวนในปัจจุบัน

พ.ศ. 2542

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่   ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 สาขาวิชา คือ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และช่างเชื่อมโลหะทั่วไป

พ.ศ. 2538

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ซึ่งขณะนั้น คือ นายสงวน นิธากร ได้ตกลงเลือกสถานที่ บ้านน้ำอ้อมเป็นที่ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งให้วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เพื่อรองรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดทำการสอนเริ่มแรก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา ช่างยนต์ และสาขาวิชาพาณิชย

พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 7 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาช่างยนต์ 2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5) สาขาวิชาการบัญชี 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) สาขาวิชาการโรงแรม และเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) 2) สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) 3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 4) สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 5) สาขาวิชาการบัญชี 6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เป็นเวลา 21 ปี เพื่อสร้างความเจริญให้กับอำเภอกระนวน ปัจจุบันมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน