พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน