รายงานการเบิกจ่าย (เงินสด) โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564