สาขาวิชาการบัญชี

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นางสุนิสา หงษา

หัวหน้า แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : 089-7283861

นางสาวปนัดดา อาจดวงดี

ครู แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 081-0471413

นางสาวดวงจันทร์ ศิริอามาตย์

ครู แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 098-2702778

นางนัฐธีรา นวลไธสง

ครู แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 089-4517979

นางนภัสสร บรรดิษฐ์

ครู แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 081-2606570

หลักสูตร รายวิชาการบัญชี

ผลงาน ของสาขาวิชา