สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นางอุไรวรรณ คำภู

หัวหน้า แผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : 095-7786052

นางสาวพรอนงค์ สารบรรณ์

ครู แผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 080-1953748

นางสาวบุหลัน อาสาสนา

ครู แผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 083-1436915

หลักสูตร รายวิชาการโรงแรมและการบริการ

ผลงาน ของสาขาวิชา