ส่งแบบรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. (รบ.2)​