วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

จดหมายข่าว

สื่อวารสาร
งานประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง
สื่อการเรียนการสอน

ข่าวงานกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนนี้

ข่าวงานบุคลากร

บุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2

แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรูปแบบออนไลน์

ข่าวงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประชาวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

งานการเงินและบัญชี

บุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2

แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรูปแบบออนไลน์

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง Announcement of procurement

RMS.KIC.AC.TH

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

KIC STUDIO

YouTube channel

ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา

ITA KIC

กระประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สมัครเรียนออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา